Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

Công bố thông tin về ĐHCĐ năm 2023

Công ty Cổ phần Lion Agrevo trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng theo dõi tại đây


Công ty Cổ phần Lion Agrevo trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng theo dõi tại đây

 

 

Chia sẻ