Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

 

        Công ty cổ phần Lion Agrevo đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên thành công, chia sẻ kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024. Cổ đông đã thống nhất Nghị quyết và tin tưởng vào sự phát triển bền vững của công ty.

 

        Sáng ngày 19/04/2024, Công ty Cổ phần Lion Agrevo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Văn phòng đại diện số 43, đường Yersin, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

        Các cổ đông đã lắng nghe các báo cáo từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và có ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng. Sự kiện quan trọng này là cơ hội cho Lion Agrevo chia sẻ những thành công trong năm 2023, cũng như giúp cổ đông hiểu rõ hơn về định hướng phát triển trong năm 2024. Đại hội đã thông qua và thống nhất các nội dung Nghị quyết và toàn văn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

 

Với sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông, chúng tôi tin rằng Lion Agrevo sẽ tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường và phát triển một cách bền vững.

 

Chia sẻ