Thông tin đại lý

Người đại diện

Điện thoại:

Địa chỉ:

Email:

Your cart is currently empty.

Return to shop


Thêm sản phẩm

Thuốc trừ bệnh – FOLPAN 62SC

NIMITZ 480EC – Cuộc cách mạng tuyến trùng với hoạt chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ thật sự là món quà vô giá, mang lại hiệu quả và sự an tâm cho ngườI nông dân tiên tiến.

Thêm vào giỏ hàng

Thuốc trừ bệnh – FOLPAN 58SC

NIMITZ 480EC – Cuộc cách mạng tuyến trùng với hoạt chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ thật sự là món quà vô giá, mang lại hiệu quả và sự an tâm cho ngườI nông dân tiên tiến.

Thêm vào giỏ hàng

Thuốc trừ bệnh – FOLPAN 56SC

NIMITZ 480EC – Cuộc cách mạng tuyến trùng với hoạt chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ thật sự là món quà vô giá, mang lại hiệu quả và sự an tâm cho ngườI nông dân tiên tiến.

Thêm vào giỏ hàng

Thuốc trừ bệnh – FOLPAN 55SC

NIMITZ 480EC – Cuộc cách mạng tuyến trùng với hoạt chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ thật sự là món quà vô giá, mang lại hiệu quả và sự an tâm cho ngườI nông dân tiên tiến.

Thêm vào giỏ hàng

Thuốc trừ bệnh – FOLPAN 53SC

NIMITZ 480EC – Cuộc cách mạng tuyến trùng với hoạt chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ thật sự là món quà vô giá, mang lại hiệu quả và sự an tâm cho ngườI nông dân tiên tiến.

Thêm vào giỏ hàng

Thuốc trừ bệnh – FOLPAN 50SC

NIMITZ 480EC – Cuộc cách mạng tuyến trùng với hoạt chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ thật sự là món quà vô giá, mang lại hiệu quả và sự an tâm cho ngườI nông dân tiên tiến.

Thêm vào giỏ hàng

Thuốc trừ bệnh – FOLPAN 50SC

NIMITZ 480EC – Cuộc cách mạng tuyến trùng với hoạt chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ thật sự là món quà vô giá, mang lại hiệu quả và sự an tâm cho ngườI nông dân tiên tiến.

Thêm vào giỏ hàng

Thuốc trừ bệnh – FOLPAN 50SC

NIMITZ 480EC – Cuộc cách mạng tuyến trùng với hoạt chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ thật sự là món quà vô giá, mang lại hiệu quả và sự an tâm cho ngườI nông dân tiên tiến.

Thêm vào giỏ hàng